Termes i condicions o avís legal

 1. INFORMACIÓ GENERAL
 2. La pàgina web www.moobycinemas.com (en endavant, la “Pàgina Web”) es titularitat de la companyia Edificios Y Espectáculos, S.L. (en endavant, la “Companyia”), societat degudament constituïda i vigent segons la legislació espanyola, amb domicili social al Carrer Provença, 266 - 5 2, 08008, Barcelona (Espanya), amb C.I.F. B08176430 inscrita en el volum 1349, llibre 798, foli 77, fulla 9957 del Registre Mercantil de Barcelona i correu electrònic info@moobycinemas.com

  Així mateix, la Companyia actua sota la marca registrada MOOBY CINEMAS, una marca que engloba els cinemes Arenas de Barcelona, Aribau, Aribau Cinema, Balmes, Bosque, Glòries i Gran Sarrià.

 3. OBJECTE
 4. Aquesta Pàgina Web, propietat de la Companyia, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per la Companyia i, en el seu cas, altres companyies englobades sota la marca MOOBY CINEMAS. Així mateix, la Pàgina Web ofereix l’accés als usuaris a un sistema de compra d’entrades de teatre i cinema, ofertes per companyies que actuen sota la marca MOOBY CINEMAS.

  El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen a l'accés i ús general d'aquesta Pàgina Web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

  La Companyia es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d'aquest Avís Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

  Així mateix, l'accés a aquesta pàgina web es troba sotmesa a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions posats en coneixement de l'usuari per la Companyia que substitueixin, completin i / o modifiquin el present Avís legal.

 5. ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB
  1. Accés a la Pàgina Web
  2. Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la Pàgina Web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, s’informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

   En general, l'accés a la informació i les utilitats d'aquesta Pàgina Web no exigeix registre d'usuari previ. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d'informació i publicitat sobre MOOBY CINEMAS (butlletí informatiu, descomptes, etc). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i els perjudicis que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar a la Companyia o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a la Compañía qualsevol canvi que es pugui produir en relació a la informació i les dades personals comunicats.

   La Companyia es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva Pàgina Web, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, la Companyia no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva Pàgina Web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats a la Companyia en aquest sentit.

   La Companyia queda legitimada per excloure l'ús de la Pàgina Web a un usuari concret, en cas de presumpta comissió, completa o parcial d'algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal vigent, així com de qualsevol actuació contraria a la bona fe o que pugui resultar perjudicial

  3. Ús de la Pàgina Web
  4. La utilització de la Pàgina Web de la Companyia per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

   Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Companyia posa a la seva disposició en aquesta Pàgina Web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic.

   Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició dels usuaris per la Companyia com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera, la Companyia posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva Pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

   Quant als menors de catorze anys que vulguin fer ús d'aquesta Pàgina Web, aquests hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas, seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la Companyia garanteix la protecció del menor en relació als continguts especialment destinats al públic familiar.

 6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
  1. Continguts
  2. Tots els continguts d'aquesta Pàgina Web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endevant els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de la Companyia o de les companyies que actuïn sota la marca MOOBY CINEMAS o, si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari.

   Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta Pàgina Web, així com els corresponents drets d’imatge, de titularitat de la Companyia o de les companyies que actuïn sota la marca MOOBY CINEMAS o de tercers.

   Queda expressament l’exercici de qualsevol dret de propietat intel·lectual respecte als Continguts, per qualsevol mitjà o procediment, excepte els casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d'aquesta Pàgina Web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@moobycinemas.com

  3. Enllaços des d'aquesta Pàgina Web
  4. Els vincles d'aquesta Pàgina Web a pàgines web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços, surten de la Pàgina Web. Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta als usuaris a pàgines web de les quals la Companyia no és titular ni en cap cas responsable jurídic.

 7. RESPONSABILITATS
 8. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Companyia o tercers poguessin sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions particulars que siguin aplicable.

  La Companyia no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquesta Pàgina Web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l'obligació de la Companyia de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

  La Companyia no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta Pàgina Web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

 9. PROTECCIÓ DE DADES
 10. L’obtenció de dades personals a través de l’ús d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Privacitat. Pot consultar-se la mateixa a través d’aquest enllaç .

  Així mateix, en el supòsit que l’usuari accedeixi al sistema de compra d’entrades de teatre i cinema, ofertes per altres companyies que actuen sota la marca MOOBY CINEMAS, durant el procés de compra s’informarà al mateix de la corresponent política de privacitat aplicable.

 11. ÚS DE COOKIES
 12. L’utilització de cookies a través d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Cookies. Pot consultar-se la mateixa a través d’aquest enllaç.

 13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
 14. El present Avís Legal està subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, les parts es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

QuickShop